• اولویت دادن به خواسته های مشتریان و برقراری سازوکارهای لازم جهت تحقق آن
• تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان
• افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر
• حفظ ایمنی و سلامت کارکنان و مشتریان در انجام کلیه فعالیتهای عملیاتی شرکت
 • توسعه امکانات ، تجهیزات و تاسیسات ترمینال و بندر بر اساس افزایش رضایت مشتریان
 • حاکم نمودن نظم، تفکر سیستمی و نظام مند نمودن فرآیندها در شرکت
 • بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها، محصولات و خدمات شرکت
 • بهبود، توسعه و بروزآوری زیرساخت های شرکت
• جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد و متعهد و برقراری برنامه های آموزش و توانمندسازی آنان
• ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت