ما معتقديم به : محافظت و تلاش براي ارتقاء سلامتي، ايمني، محافظت نيروي انساني و کاهش اثرات محيطي و کمک به کاهش آلودگي در انجام کار و به‌کارگيري تمام مهارت‌هاي فني و تخصصي اصول ايمني، بهداشت و حفظ محيط زيست و کيفيت در مهندسي و طراحي تجهيزات و ارائه خدمات.
با توجه به استانداردهاي اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست و به کمک دانش، توانايي‌ها و قابليت‌هاي کارکنان و مديران بعنوان سرمايه‌هاي اصلي فراسکو؛ هرگونه بحران احتمالي را مديريت و برنامه‌ريزي مي‌نمائيم. بخشی از اقدامات صورت گرفته در اين زمينه شامل احداث فضاي سبز و مجهز نمودن بندر به تجهيزات مقابله با آلودگي می باشد كه شامل پدهاي جاذب و فنس بوم (جزء معدود شرکت‌هاي فعال که داراي تجهيزات مذکور مي‌باشد) و تجهيزات اطفاء حريق از جمله فوم Hydrant وFire Truck و .... و همچنین نظارت برکشتی های ورودی به حوضچه بندر که دارای گواهینامه های ایمنی معتبر از جمله Hull & Machinery و Protection & Indemnity باشند.