* مالکیت زمین سایت به مساحت بالغ بر 50 هکتار در غرب سایت شماره یک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
* برخورداری از 1000 متر عرض ساحلی
* حوضچه آرامش به مساحت 54 هکتار
* دو پست اسکله در حال بهره برداری با عمق های 11 و 15 متر و طول های 215 و 325 متر 
*  ترمینال فرآورده های نفتی شامل 6 مخزن از نوع سقف ثابت به ظرفیت 8000 متر مکعب و 2 مخزن سقف ثابت 1000 متر مکعب مجموعا به ظرفیت 50000 مترمکعب
* تاسیسات و تجهیزات مربوط به ترمینال های تخلیه فرآورده (انتقال فرآورده از تانکر به مخزن و برعکس) با امکان تخلیه همزمان 62 تانکر و ایستگاه های پمپاژ و انتقال فرآورده از مخزن به کشتی و بلعکس ( ترمینال های بارگیری) تا ظرفیت 2000 متر مکعب برساعت.
* کلیه تاسیسات مرتبط شامل سیستم های اطفاء حریق، توزیع برق و کنترل، حفاظت کاتدیک، صاعقه گیر و امکانات زیرساختی شامل انشعاب آب، برق، گاز و شبکه مخابرات
* تاسیسات گرمایش فرآورده در مخازن و خطوط لوله (H.O.P)
* تاسیسات ارسال مستقیم فرآورد های سبک نفتی و گازی از تانکر به کشتی 
* سیستم پمپاژ و انتقال فرآورده از مخازن شرکت ها با ظرفیت مناسب و امکان بارگیری کشتی ها حداکثر ظرف مدت 36 ساعت